Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

Načelnik službe: Prim. dr Brankica Rosić, spec. pneumoftiziolog

Kontakt telefon: 052 / 231 – 288 lok 145, 052 / 214 – 577

Radno vrijeme: od 7 do 14 19 časova

Prijem hitnih slučajeva obavlja se tokom cijelog dana.
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostike pruža usluge na primarnom nivou za pacijente sa teritorije opštine Prijedor. U okviru službe postoje dva kabineta za klasičnu radiologiju i kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku. Služba se bavi pružanjem usluga iz domena klasične radiologije i ultrazvučne dijagnostike.

Radiološka služba posjeduje slijedeće dijagnostičke aparate: dva rendgen aparata (dvije rendgenske cijevi marke Shimadzu, za standardnu grafiju i skopiju), dva stomatološka rendgena (za panoramski snimak vilice i ciljani snimak zuba), dva ultrazvučna aparata (jedan u službi ginekologije) I jedan mamograf.

Rendgen aparati u Službi radiološke i ultrazvučne dijagnostike su digitalizovani sistemom kompjuterizovane radiografije-CR. Ova tehnologija omogućava indirektno uzimanje digitalnih slika korišćenjem ploča od fotostimulativnog fosforescentnog materijala koji čuva sliku prije nego što se digitalizuje i prenese na računar.

Služba ima i kabinet za spirometriju u kome se radi spirometrijsko ispitivanje za potrebe porodične medicine i pedijatrije.

U okviru klasične radiološke dijagnostike obavljaju se sledeće vrste snimanja:
– Nativna snimanja koštano –zglobnog sistema
– glava i lice
– sinusi
– snimci donje vilice
– snimanje kičmenog stuba
– grudni koš (rebra i sternum)
– snimanje ekstremiteta i karličnog pojasa
– Nativna snimanja respiratornog sistema
– snimci pluća
– teleradiografija pluća
– Rendgenski kontrasni pregledi probavne cijevi

– Rendgenski kontrasni pregledi urotrakta

– Rendgenski pregledi dojki-mamografija

– Ultrazvučna dijagnostika obuhvata preglede:
– UZ pregled gornjeg i donjeg abdomena (hepatobilijarni trakt, pancreas, slezina, bubrezi..)
– UZ pregled prostate
– UZ skrotuma (testis, epididimisa..)
– UZ organa i struktura vrata (štitaste žlijezde, loža paraštitastih žljezda I žljezda slinovnica)
– UZ srca
– UZ dojke
– UZ mekih tkiva različite lokalizacije
– UZ lokomotornog sistema

Svi ultrazvučni pregledi se zakazuju lično, u službi radiologije, ili telefonom na broj 052/231-288

Da bi ultrazvučni rezultati bili pouzdani potrebno je da se adekvatno pripremite.

Struktura zaposlenih:

Struktura zaposlenih:
U radiološkoj službi ukupno rade dva specijalista radiologije (spoljni saradnici), jedan spec. pneumoftiziolog, pet viših radioloških tehničara, jedan radiološki tehničar i tri medicinske sestre.
Na specijalizaciji iz radiologije nalazi se jedan doktor medicine.