Služba za kontinuiranounapređenje kvaliteta i bezbjednost zdravstvenih usloga

Koordinator kvaliteta: Siniša Obradović, diplomirani menadžer zdravstvene zaštite
Kontakt telefon: 052/232-238

Služba za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih osluga odgovorna je da osigura primjenu standarda za sertifikaciju i akreditaciju, nadgleda kvalitet pruženih usluga u cijeloj organizaciji i inicira aktivnosti za njegovo kontinuirano unapređenje.

Struktura zaposlenih:
U Službi je stalno zaposlen Koordinator kvaliteta za organizaciju poslova u vezi sa uspostavljanjem, održanjem i unapređenjem sistema menadžmenta sistema kvaliteta i jedan interni provjerivač sistema menadžmenta i sistema kvaliteta.

Obaveze i odgovornosti Službe su:
Stvara klimu za unapređenje kvaliteta tako što:
o Objašnjava zahtjeve standarda i podiže svijest o značaju njihovog zadovoljenja u cijeloj organizaciji,
o Organizuje i sprovodi obuku, usmjerenu na promjenu svijesti i stvaranje klime u organizaciji za sprovođenje politike kvaliteta,
o Širi informacije vezane za standarde kroz organizaciju
o Daje smjernice za zadovoljenje standarda,
o Organizuje predavanja i radionice na teme iz kvaliteta,
o Pomaže u ispunjavanju zahtjeva standarda,
o Nadgleda usaglašenost sa zahtjevima standarda,
o Identifikuje mjerljive pokazatelje učinka i kliničkog kvaliteta, prikuplja i analizira podatke o kretanju tih pokazatelja,
o Organizuje interne provjere,
o Preispituje podatke o realizaciji usluge i procesu pružanja usluge,
o Prikuplja i analizira podatke o zadovoljstvu korisnika usluga, pacijenata i zaposlenih,
o Prikuplja i analizira podatke o prigovorima korisnika usluga;
Priprema godišnji program unapređenja kvaliteta i vrši njegovu evaluaciju;
Izrađuje izvještaj o ostvarivanju programa i projekata unapređenja kvaliteta;
Utvrđuje neusaglašenosti i odstupanja u odnosu na utvrđene standarde, politike i dokumentovane postupke, učestvuje u utvrđivanju uzroka tih problema i definisanju preventivnih i korektivnih mjera;
Identifikuje mogućnosti za unapređenje usluge, inicira i organizuje projekte unapređenja;
Povezuje organizacione cjeline u cilju integrisanja napora za unapređenje procesa u organizaciji;
Koordiniše radom timova za unapređenje kvaliteta;
Organizuje izradu procedura, uputstava i ostale dokumentacije vezane za ispunjenje standarda sigurnosti i standarda kvaliteta;
§ Preispituje sačinjene politike i procedure;
Pomaže u izradi i primjeni dokumentacije koja podržava proces rada, uključujući tehničku dokumentaciju, medicinsku dokumentaciju, dokumentaciju koja se odnosi na bezbjednost pacijenata, te obuku osoblja;
Identifikuje neophodne resurse za unapređenje kvaliteta;
Koordiniše svim aktivnostimakoje su vezane za upravljanje rizicima u odnosu na pacijente, zaposlene i druge zainteresovane strane;
Učestvuje u formiranju internog sistema verifikacije kompetencija osoblja;
Sarađuje s eksternim organizacijama u vezi s pitanjima kvaliteta, uključujući Agenciju za sertifikaciju/akreditaciju.