Centar za zaštitu mentalnog zdravlja

Načelnik Centra: Prim. dr Goran Račetović, specijalista psihijatrije

Kontakt telefon: 052/ 211-011

E-mail: cmzp08@gmail.com

Adresa: Kralja Aleksandra 23, 79101 Prijedor

Radno vrijeme: od 7 do 15 časova

CMZ se formira kao oraganizaciona jedinica Doma zdravlja i predstavlja sveobuhvatnu i pristupačnu službu za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici.

U svom radu provodi mjere promocije mentalnog zdravlja, prevencije, dijagnostike i liječenja mentalnih poremećaja i oboljenja. Obezbjeđuje kontinuitet u praćenju osoba sa mentalnim poremećajima nakon hospitalizacije, uključujući podršku i rad sa porodicama.
Za određeni broj pacijenata obolelih od mentalnih poremećaja i oboljenja kao saradnici u procesu liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije pojavljuju se članovi porodice, šira familija ili druge odabrane osobe, zakonski staratelji ili institucije kao zakonski staratelji sa kojima Centar svakodnevno radi i sarađuje.

CMZ radi na smanjenju onesposobljenosti prouzrokovane mentalnim poremaćajima, zaštiti mentalnog zdravlja kod osoba sa drugim onesposobljenostima, pomaže reintegraciju osoba sa mentalnim problemima u radnu i socijalnu sredinu, uz poštovanje prava i dostojanstva i aktivno uključivanje istih u donošenje odluka.

Psihijatrija u zajednici pokriva i intervencije i pomoć u kriznim stanjima.
CMZ ima čvrste funkcionalne veze sa svim službama primarne zdravstvene zaštite, posebno porodičnom medicinom, sarađuje sa višim zdravstvenim nivoima, a razvija i podstiče multisektorsku saradnju u lokalnoj zajednici (lokalna samouprava, vladine i nevladine organizacije). Takođe, podstiče profesionalni razvoj članova stručnog tima.

U Centru se obavljaju: psihijatrijski analize sa davanjem mišljenja, grupna terapija, psihološko savjetovanje, timski rad sa pacijentom, edukativni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama i savjetovanje porodice.

Dom zdravlja, Centar za socijalni rad i Stanica javne bezbjednosti Prijedor imaju potpisan protokol o saradnji na zaštiti i zbrinjavanju žrtava porodičnog nasilja u opštini Prijedor.

 

Struktura zaposlenih:

U CMZ-u ukupno radi jedan spec. psihijatar, jedan psiholog i tri više medicinske sestre