Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Načelnik službe: Aleksandar Škorić, MA prava

Kontakt telefon: 052/241-070, Fax: 052/232-238
Radno vrijeme: od 7 do 15 časova

Služba vrši pravne, opšte i kadrovske poslove za Ustanovu u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Doma zdravlja. Služba prati promjene zakonskih propisa i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju obezbeđenja zakonitosti rada u Ustanovi;
obavlja stručne poslove izrade nacrta odluka, pravilnika i drugih akata iz svog djelokruga.; u saradnji s drugim službama obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih resursa; učestvuje u pripremi odgovora na tužbe u sporovima; obavlja stručne, upravne i administrativne poslove iz djelokruga radno-pravnih poslova; učestvuje u izradi, donošenju i provođenju programa razvoja upravljanja i stručnog usavršavanja; izrađuje konačne tekstove ugovora, sporazuma i drugih opštih akata; obavlja sve poslove personalne evidencije; organizuje i vrši cjelokupno kancelarijsko i arhivsko poslovanje; organizuje i vrši poslove na prijemu i otpremi službene pošte;pruža stručnu pomoć kod provođenja postupaka javnih nabavki roba i usluga; vrši poslove održavanja i čišćenja prostorija Doma zdravlja, kao i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.